Условия за наемане

 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  – С настоящия договор наемодателят отдава под наем автомобила на наемателя при следните условия.
 2. ПРЕДАВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА АВТОМОБИЛА
  1. МПС се дава на НАЕМАТЕЛЯ в изрядно техническо състояние и добър външен вид със задължително оборудване, изисквано от КАТ, както и наличното оборудване на автомобила, описано в предвидените за това места на лицевата страна на договора. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да върне автомобила с всички предадени му документи и същото оборудване в уговорения срок и място, в същото състояние. При наличие на забележки от страна на НАЕМАТЕЛЯТ, при приемане на автомобила, също може да ги впише в лицевата страна в предвидените за това места.

   Неизпълнение на задължението за връщане на наетото МПС от НАЕМАТЕЛЯ, за повече от 24 часа от датата на изтичане на уговорения срок, без да е уведомил НАЕМОДАТЕЛЯ, се счита за присвояване/обсебване/ и НАЕМОДАТЕЛЯТ уведомява компетентните органи(МВР и ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ), като обявява автомобила и клиента за национално издирване и си запазва всички права г.о този договор.

   Закъснение при връщане на автомобила се заплаща от НАЕМОДАТЕЛЯ по тарифа, уточнена в ценоразписа.

 3. ЩЕТИ И ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ
  1. Щети, нанесени от НАЕМАТЕЛЯ, вследствие на неправомерно използване на автомобила (употреба на алкохол, наркотици, участие в състезание или др.) са изцяло за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.
  2. Щети нанесени от НАЕМАТЕЛЯ, за които същият не представи протокол от КАТ, се поемат изцяло от НАЕМАТЕЛЯ.
  3. Отговорността по отношение на щета на трети лица, ако е причинена виновно от НАЕМАТЕЛЯ, се поема от него и той дължи сумата, изплатена по застраховкаГражданска отговорностот застрахователната организация в рамките на общия давностен срок, ако е уважен регресния иск на застрахователя по член 19 от Наредбата за задължителното застраховане.
  4. При загубване, унищожаване или кражба на талон, или регистрационен номер на автомобила, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща тяхната равностойност както и неустойка пропуснати ползи в размер на дължимата наемна цена на автомобила за срок от един ден, поради невъзможността автомобила да бъде ползван до възстановяването на регистрационните номера или талона.
  5. При загубване, унищожаване или кражба на ключ, НАЕМАТЕЛЯТ дължи неговата равностойност.
  6. При нанесени щети по вина на НАЕМАТЕЛЯ, чието отстраняване изисква престоя на автомобила в сервиз,  НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да изисква заплащане на 100% от наемната цена на автомобила за срока на престой като пропусната полза.
  7. Разходи по ползване на пътна помощ, както л извършване на самоволни ремонти или подобрения по автомобила без знанието на НАЕМОДАТЕЛЯ не се осребряват.
 4. ЦЕНИ И ДЕПОЗИТ
  1. Наемната цена на автомобила се определя на базата цената за ползване за един ден, определена в тарифа, неразделна част от договора, съобразно наемния период. Тя се заплаща при получаване на автомобила.
  2. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплати депозит з размера, посочен от тарифата при подписване на договора.
  3. Депозитът е гаранция за автомобила и не може да се ползва за плащане при удължаване на договора. След връщане на автомобила и извършване на оглед въз основа  на  внесените  данни  в лицевата  страна  на  договора, депозитът  се освобождава. При констатиране на дребни липси или повреди, както и в случай, че автомобилът се върне без гориво или с по-малко от уговореното, стойността им се удържа от депозита.
  4. При нанесени щети, за които НАЕМАТЕЛЯТ представи протокол от КАТ, депозитът се задържа до изплащане на щетата от застрахователя.
  5. При нанесени щети, за които НАЕМАТЕЛЯТ не представи протокол от КАТ, същите се удържат от депозита.
  6. При щети, надхвърлящи депозитната сума, за които НАЕМАТЕЛЯТ не представи протокол от КАТ или органите на полицията, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да потърси тяхното пълно обезпечение.
    
 5. ОТГОВОРНОСТИ НА НАЕМОДАТЕЛЯ
  1. 5.1.НАЕМОДАТЕЛЯТ отговаря за щети, причинени на НАЕМАТЕЛЯ или трети
   лица, резултат от техническа неизправност на предоставения автомобил,
   установена от независима автотехническа експертиза. Разходите свързани с
   извършването на експертизата са изцяло за сметка на виновната страна.
  2. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава три невъзможност отдадения от него
   автомобил   под   наем   да   продължи   сключения   договор   по   вина   на
   НАЕМОДАТЕЛЯТ, да подмени същия в срок от 24 часа за

   сметка на фирмата.

 6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА НАЕМАТЕЛЯ
   
  1. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен:
   а)да ползва автомобила по предназначение и да го стопанисва с грижата на добър стопанин;
   6}при настъпване на злополука, щета или повреда да предприеме всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и/или намаляване щетите на наетото МПС.
   в)в случай на злополука, щета на МПС, извън дребни инцидентида спази изискванията на ЗПД и Правилника за неговото приложение относно съставяне на ПРОТОКОЛИ и други документи. В срок от 24 часа от настъпване на щетата / злополуката, но не по-късно от изтичане на срока на договора НАЕМАТЕЛЯТ уведомява НАЕМОДАТЕЛЯ за това, като съобщава и всички факти, обстоятелства и данни -(имена на свидетели и др. п.) във връзка с нея, както и да окаже пълно съдействие на НАЕМОДАТЕЛЯ и застрахователната компания за изясняване на инцидента и нанесените щети.
  2. НАЕМАТЕЛЯТ няма право:
   а)да използва автомобила за теглене на друго МПС или ремаркета, както и да участва в състезания, обучения, тренировки, изпитания; да пренася едри насипни и други товари;
   б)да управлява автомобила в пияно състояние или след употреба ба наркотици или упойващи медикаменти;
   в)да преотстъпва автомобила на трети лица или да го ползва за задгранични пътувания;
       г)да напуска границите на Република България с наетия автомобил без изричното съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ.
  3. НАЕМАТЕЛЯТ трябва да притежава редовно удостоверение за правоуправление на МПС със стаж над три години.
  4. При нарушаване на клаузите на т. 5.1. – 5.3.. в резултат на което са нанесени щети, се дължи пълно обезщетение.
  5. НАЕМАТЕЛЯТ дава съгласие личните му данни, описани в договора да се ползват за търсене на наказателна и гражданска отговорност
При технически проблеми, злополука или кражба ни потърсете на тел: 089 841 59 76; 088 412 41 70
 
Сумите за дребни аварийни ремонти, извършени по вина на фирмата, за които същата е дала съгласие се осребряват при представяне на официална фактура.
 
При злополука или кражба търсете съдействието на Компетентните органи и изисквайте издаването на необходимите документи.
 
Необходими телефони112
 
Забележки на Клиента при наемане на автомобила:
 
Автомобилът   е   оборудван   с:
резервна гума, крик и ключ, аптечка, пожарогасител, триъгълник, аларма.
 
1.Клиентът носи  пълна  отговорност за вреди и щети, нанесени при превишена или
несъобразена   скорост,   както   и   пълна финансова   отговорност   за   повреди   по
гумите и джантите на автомобила.
2.Връщане на автомобила със закъснение над един час се таксува 1 /2 тарифа Закъснение над три часа се таксува цяла дневна тарифа. Закъснение над 24 часа, без фирмата да е била уведомена предварително от страна на Клиента, се таксува както следва: наем за просрочени дни + още една дневна тарифа. Като автомобила се обявява за национално издирване в полицията и застрахователната Компания.
3.Невъзстановен  бензин  се  заплаща  от клиента в брой или се удържа от депозита. Фирмата   не   Възстановява   допълнително количество бензин.
4.Всички    услуги    в    работно    или извънработно   време   се   заплащат предварително   според   приложения ценоразпис.
5.При   предсрочно   връщане   на   наетия автомобил, от сумата за възстановяване се удържа една дневна тарифа.